Skip links

MESAFELİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta pythonogren.com (Minimative Ltd. şirketi) (Bundan sonra kısaca “eğitim hizmeti veren” olarak anılacaktır) ile diğer …………………….. (Bundan sonra kısaca “Hizmet alan” olarak anılacaktır.) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde kurulmuştur.

2. KAPSAM

2.1. İşbu sözleşme, eğitim hizmeti verenin , hizmet alan’a vereceği Python eğitimi ve devamında sağlayacağı teknik destek hizmeti kapsamında alacağı danışmanlık ve eğitimi kapsamaktadır. İşbu sözleşme kapsamında hizmet veren, aşağıda belirtilen görev tanımı kapsamında hizmet sunacaktır:

3. VERİLECEK HİZMETİN TANIMI VE KONUSU

3.1. Python; web uygulamaları, yazılım geliştirme, veri bilimi ve makine öğreniminde (ML) yaygın olarak kullanılan bir programlama dilidir. Geliştiriciler, etkili ve öğrenmesi kolay olduğu ve birçok farklı eğitimde çalıştırılabildiği için Python’ı kullanır. Python programlama dili ücretsiz olarak indirilebilir, her türlü sistemle iyi bir entegrasyon sağlar ve geliştirme hızını artırır. Eğitim hizmeti veren tarafından düzenlenen ve her hafta yapılan Webinar’lara, Hizmet alanlar ücretsiz olarak katılabilecek ve yine eğitim hizmeti verenin hazırlamış olduğu yapay zeka rehberine ücretsiz erişebilecektir. Diğer yandan “Bir haftada Python” eğitimini satın alan hizmet alanlar ise eğitim sonunda eğitim hizmeti veren tarafından bir telegram grubuna dahil edilecektir. Söz konusu hizmet eğitim hizmeti veren tarafından hazırlanmakta ve sunulmakta olup işbu eğitim 38 bölümden oluşmakta ve toplam 12 saat sürmektedir.

3.2. Söz konusu hizmet ile ilgili olarak, sözleşmeye konu Webinar kayıttan yapılmakta olup eğitim ise video anlatımı şeklindedir. Eğitim sonrası Telegram grubundaki teknik destek ise canlı olarak yapılmaktadır.  

4. TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

4.1. Eğitim hizmeti veren,  söz konusu hizmeti uzaktan verilecektir.

4.2. Eğitim hizmeti veren, yukarıda tanımlanan ve bir hafta süren toplam 38 bölümden oluşan 12 saatlik eğitimi satın alan Hizmet alana,  erişime açar. Söz konusu eğitim, süresiz olarak eğitim hizmeti alanın erişimine açık olacaktır. Eğitim hizmeti verenin söz konusu web sitesini kapatma ve söz konusu eğitime erişimi sona erdirme hakkı saklıdır.

4.3. Eğitim bir hafta sürmekte olup daha erken veya daha geç tamamlanması tamamen Hizmet alanın sorumluluğundadır. Eğitim hizmeti veren, Hizmet alanın söz konusu eğitimi satın almasından itibaren bir hafta sonunda; bir ay geçerli olacak şekilde teknik destek sağlayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

4.4. Hizmet alan, satın aldığı eğitimi veya webinar sonunda kendisine ücretsiz olarak verilen yapay zeka rehberini kendi kullanımı dışında kullanmayacağını; çoğaltmayacağını ve üçüncü kişilerle paylaşmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.5. Eğitim hizmeti veren, 4.4 maddesine aykırılık halinde tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

4.6. Hizmet alan teknik destek için eğitim hizmeti veren tarafından oluşturulan Telegram grubunda, eğitim hizmeti verenin kural ve yönergelerine uymayı; diğer katılımcıları rahatsız edecek veya çalışmaları bozacak söz ve davranışlardan kaçınmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. Eğitim hizmetini veren, eğitim ve webinar hizmeti içeriğinde veya diğer hizmet koşullarını değiştirme veya sitenin kullanımı için zaman zaman yeni koşullar uygulama hakkını saklı tutar. Söz konusu yenilikler ve değişiklikler, eğitim hizmeti veren tarafından web sitesinde yayınlanır.

4.8. Eğitim hizmeti veren, eğitimi en az %85 oranında başarıyla ve süresinde tamamlayan Hizmet alanlara eğitim sonunda, online sertifika vereceğini ve söz konusu sertifikayı online olarak ulaştıracağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. Sözleşmede anılan işler, ancak sözleşmede taraf olarak adı geçen kişi veya kurum tarafından yerine getirilebilir, eğitim hizmeti verenin bilgisi dışında üçüncü kişilere devredilemez ve üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

5. ZAMANLAMA

5.1. Söz konusu hizmet, Hizmet alanın söz konusu webinar’a veya eğitimi satın aldığı ve işbu sözleşmenin imzalandığı tarihte başlayıp; aksi kararlaştırılmadıkça,  Tarafların isteği ve talebi ve 4.4. maddeye aykırılık halleri dışında süresiz olarak devam edecektir.

5.2. İşbu sözleşme ise tarafların onaylaması ile birlikte sözleşme geçerlilik kazanacaktır.

6. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

6.1. Eğitim hizmeti veren, sözleşmeye konu eğitimi alan Hizmet alanlara, sözleşmeye konu eğitimi satın alan Hizmet alanlara eğitimin satın alınmasından itibaren bir ay boyunca teknik destek vereceğini (teknik desteğin kapsamında talep halinde uzaktan bağlantı ile Python kurulum desteği ve hizmet alanların sorularına canlı destek) beyan kabul ve taahhüt eder. İşbu sözleşme hizmetin tamamlanmasını takiben kendiliğinden sona erer. Tarafların söz konusu hizmeti tekrarlaması veya uzatması tarafların talebine bağlı olup; işbu hizmetin süresini uzatma veya tekrar etme hakları saklıdır.

6.2. Hizmet alan, satın aldığı hizmete konu eğitimi satın aldıktan sonra haklı bir nedene dayanmaksızın iptal edemeyeceğini ve ücret iadesi talep edemeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

6.3. Eğitim hizmeti veren, Hizmet alanın, eğitim sonrası katılacağı Telegram grubunda verdiği hizmette faydalı olamayacağı kanaatine varacak tutum ve davranışlar karşısında (Hizmet alanın mazeretsiz olarak çalışmalara katılmaması, çalışmaların düzenini bozacak tutum ve davranışlarda bulunması vb. ) ve mücbir sebepler dışında işbu sözleşmeyi derhal feshedebilir; Bu durumda Hizmet alana herhangi bir ücret iadesi yapılmayacak olup; Hizmet alan kendisinden kaynaklı hallerde ücret iadesi alamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. Eğitim hizmeti veren kendisinde bulunan Hizmet alana ait bilgileri ve çalışma sırasında üçüncü taraflarla ilgili edindiği bilgileri Hizmet alanın onayı olmadan üçüncü kişilere ifşa etmemeyi ve/veya kamuya açıklamamayı kabul ve taahhüt eder.

7. HİZMET BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

7.1. Hizmet alan, sözleşmenin 3 numaralı maddesinde sayılan işler üzerinden hizmet verene internet sitesinde yer alan ücreti ödeyerek “Bir haftada Python” isimli eğitimi satın alabilir. Ödeme, doğrudan ve sadece  pythonogren.com sitesinden yapılacaktır. Eğitim bedeline eklenen komisyon tutarı bankadan bankaya farklılık gösterebilmekte olup hizmet alan, aradaki farkı ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. Her hafta yapılan webinar hizmeti ise ücretsizdir.

8. GİZLİLİK

8.1. Taraflar işbu Sözleşme’nin ifası sebebiyle vakıf oldukları birbirlerine ait her türlü tüzel kişi, ticari ve teknik bilgiyi ve bu Sözleşme hükümlerini, süre sınırlaması olmaksızın gizli tutmayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8.2. Gizli bilgiyi alan Taraf, bu bilgiyi gizli tutmayı ve sadece Sözleşme amaçları doğrultusunda kullanmayı    ve çoğaltmayı, bu bilgiyi sadece bilmesi gereken çalışanlarına ve bağlı şirketlerine kullandırmayı, gerek çalışanlarını gerekse bağlı şirketlerini bu hususta uyarmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Gizli bilgiyi alan Taraf, diğerinin yazılı izni veya onayı olmaksızın bu bilgiyi üçüncü bir kişiye aktaramaz, yazılı ve/veya görsel medyada açıklayamaz.

8.3. Tüm gizli bilgiler alan Tarafın mülkiyetinde olup yazılı talep ya da alan Tarafın artık bu bilgilere ihtiyacı olmadığının anlaşılması üzerine derhal karşı tarafa iade edilecektir. Eğer taraflardan biri, diğerinin bilgisi hususunda yetkisiz bir ifşada bulunursa, ihlalde bulunan taraf diğerinin maruz kaldığı zararı en aza indirmek için elinden gelen tüm gayreti gösterecek ve diğerinin bu sebeple maruz kaldığı her türlü zarar ve ziyanı tazmin edecektir.

9. FİKRİ SINAİ HAKLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

9.1. INTERNET SİTESİ’ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; EĞİTİM HİZMETİ VEREN’in anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI’ya aittir. Aksi halde satın alınan hizmet dahil gerek internet sitesi gerek eğitim hizmeti veren tarafından paylaşılan veya Hizmet alanın erişimine açılan hiçbir doküman, dosya veya diğer materyallerin üçüncü kişilerle paylaşılması, çoğaltılması, ticari amaçlarla kullanılmasına izin verilmemekle birlikte; Hizmet alan, aksi durumda tüm hukuki yollara başvurulacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

10. TARAFLARA AİT KİŞİSEL VERİLER

10.1. Taraflardan her biri, başta T.C. Anayasası olmak üzere, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ismen belirtilmeyen ancak yürürlükte bulunan mevzuat ile koruma altına alınmış tüzel kişi verilerinin ve kişisel verilerin korunması hususunda azami çabayı göstermek ve kanuni mükellefiyetlerini yerine getirmekle yükümlüdür. İşbu yükümlülük, Sözleşme Taraflarının çalışanları ve işbirliği içinde oldukları tüm üçüncü kişileri etkiler mahiyette olup her bir Taraf bu konuda gereken ve hukuki ve teknik olarak mümkün tüm önlemleri almakla mükelleftir.

10.2. Taraflardan her biri, veri sahibinin önceden alınmış açık rızası olmaksızın hiçbir tüzel kişi ve kişisel  veriyi doğrudan yahut dolaylı olarak aktarmayacağını, işlemesine yahut sair üçüncü kişilerle paylaşmasına izin vermeyeceğini, işbu yükümlülük hakkında çalışanlarının ve işbirliği içinde oldukları tüm üçüncü  kişileri de bilgilendireceklerini, bu konuda gereken hukuki ve teknik olarak mümkün tüm önlemleri alacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

10.3. Şüpheye mahal vermemek adına, Taraflardan herhangi birisi tarafından yek diğeri ile paylaşılacak tüzel kişi ve kişisel veri tanımına giren tüm bilgilerin toplanmasına, kullanılmasına, saklanmasına, aktarılmasına, paylaşılmasına ve işlenmesine ilişkin tüm sorumluluk münferiden veriyi temin eden Tarafa aittir. Bu bağlamda Taraflar, yek diğerine ileteceği tüm bilgileri ile ilgili olarak, ilgili gerçek veya tüzel  kişilerin yasalar çerçevesinde öngörülen usullere uygun olarak önceden açık iznini aldığını ve bu kişileri gerekli şekilde ve gerekli konularda bilgilendirdiğini, kişisel verinin iletildiği Tarafın işbu kişisel verileri toplaması, kullanması, saklaması, işlemesi, kişisel veriyi temin eden Tarafın onay verdiği üçüncü kişilerle paylaşması sebebiyle maruz kalacağı her türlü zararının münferiden veriyi temin eden Tarafa ait olduğunu gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.4. Taraflar, söz konusu web sitesini ziyaret eden ziyaretçinin tarayıcı çerezlerine erişmeyi kabul eder.

10.5. Aynı kapsamda olmak üzere, Taraflardan her biri, yek diğerine üstteki hükümler uyarınca “sahibi tarafından açık onaylı veri” olarak ilettiği her bir bilgiye ilişkin olarak, veri sahibinin rızasını tamamen yahut bazı bilgileri açısından kısmen geri aldığına dair ilgili Tarafa bildirimde bulunmasını müteakiben  derhal diğer Tarafı yazılı olarak bilgilendirmekle mükelleftir. Bu durumda, veri sahibinin rızasını geri aldığına dair bilgiyi alan Taraf vakit kaybetmeksizin, verilerin izinli verilerden kaldırılmasına, mevcut   silinmesine, yasal saklama sürelerince arşivlenmesine ilişkin prosedürü işletecektir.

  11. YETKİLİ YER VE MAHKEME

  11.1. İşbu sözleşmesinin yorum ve uygulanmasından doğabilecek tüm ihtilafların halinde İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  12. YÜRÜRLÜK

  12.1. İşbu sözleşme, Taraflarca imzalandığı tarihte geçerlilik kazanır. İşbu Sözleşme …./…./……. tarihinde imza altına alınmıştır.

          EĞİTİM HİZMETİ VEREN                                                                                               HİZMET ALAN

          ŞİRKETİ YETKİLİSİ                                                                                                         AD SOYAD