Skip links

Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Dayanağı ve İlgili Haklarınız (Minimative Ltd. şirketi)  nezdinde faaliyet gösteren pythonogren.com olarak bizler siz başta danışanlarımız ve eğitim hizmeti nezdindeki faaliyetlerle bağlantısı bulunan kimselere (“Veri Sahibi”) daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (“Kanun”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına sahip olmamız ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, iletişim ve adres bilgileri, eğitim ve meslek bilgileri, kimlik bilgileri, fatura bilgileri, ödeme bilgileri gibi) yine anılan yasalara uygun surette toplayabilmekte ve işleyebilmekteyiz.

İlgili kişisel verileriniz verdiğiniz açık rızanıza ya da Kanun’da tanınan istisnalara istinaden, şirket ve eğitim faaliyetleri çerçevesinde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve Kanun’un emrettiği süreler boyunca saklanacaktır. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları aşağıda belirtilmiştir. Şirket ve eğitim faaliyetlerine katılan kimselerin katılım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, (eğitim hizmeti kapsamında bireysel danışmanlıklar ve grup halinde yapılan toplu çalışmalarda bulunma vb. işlemler) eğitimin işleyişine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi, şirketin ve eğitimi da amacı doğrultusunda sunulacak hizmetlerden katılımcılar ve diğer ilgili kişilerin faydalanması için gerekli çalışmaların sorumlu iş birimleri tarafından organize edilmesi ve gerekli iş süreçlerinin yürütülmesi, Eğitimin ve şirketin amacının gerçekleştirilmesi adına iş birliğinde bulunulan kişi, kurum ve kuruluşlarla verilecek hizmet ve çalışmalar kapsamındaki faaliyetlerin icrasına ilişkin gerekli bilgilerin değerlendirilmesi, Eğitim veren gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilecek çalışma ve etkinlikler hakkında katılımcı ve danışanların ve diğer ilgili kişilerin bilgilendirilmesi, eğitimin amacı kapsamında gerçekleştirilecek etkinlik ve hizmetlerin danışanlara ve diğer üçüncü kişilere tanıtımı için gerekli eğitim ve diğer faaliyetlerinin planlanması ve icrası, danışanların tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilerek eğitim tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlerin bu doğrultuda şekillendirilmesi, güncellenmesi, eğitim tarafından yapılan çalışma ve hizmetlerin geliştirilmesi için gerçekleştirilecek istatiksel çalışmalarda kullanılacak kişisel veri ve bilgilerin ifşa edilmeyecek şekilde analizi, eğitim tarafından gerçekleştirilecek bilgilendirme çalışmalarında yer alacak birtakım verilerin derlenmesi (örneğin tanıtım amacıyla oluşturulacak broşür vb. evraklarda konuşmacıların ad-soyad, meslek, eğitim durumu vb. bilgilerine yer verilmesi), Veri sahibine tercihlerine göre katılım sağlayabilecekleri yeni etkinlik ve hizmetlerin önerilebilmesi, Veri sahiplerinin beğendiği, tekrar erişmek isteyebileceği, hatırlatılmasından memnuniyet duyacağı içeriklerin ve olanakların tercihlerine bağlı olarak hatırlatılabilmesi, eğitimin amacı kapsamında kalan veya eğitim tarafından desteklenen ya da duyurulmak istenen etkinlikler için veri sahibine bildirimde bulunulabilmesi, elektronik ileti gönderilmesi, Eğitimin gerçekleştirdiği faaliyetlerin kalitesini arttırmak ve yeni hizmetler geliştirebilmek için analiz ve denetim yapılabilmesi, şirket ve eğitim yetkilileri ile diğer ilgililerin yapabileceği şikayet ve başvuruların değerlendirilebilmesi, eğitimin ve şirketin amacı doğrultusunda gerçekleştirilen ticari faaliyetlere ilişkin stratejilerin planlanması ve icrası, eğitim ve şirket ile ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi, eğitimin amacı kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak ortaya çıkabilecek hukuk işlerinin takibi/icrası, eğitim ve şirketin, sponsorlarına/destekçilerine, etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden ilgililerin haberdar edilmesi, Verilerin saklanmak üzere aktarılması, Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanma/yedeklenmesi, Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, Bilginin elde edilmesi esnasında ilgililere bildirilecek sair amaçlarla, Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere, Eğitim ve şirket yukarıda sayılan veri işleme amaçları çerçevesinde, elde ettiği kişisel verileri Kanun’un 8. Maddesine uygun olarak yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere (ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere program amaçlarını gerçekleştirmek adına karşılıklı koordinasyon içinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişiler, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar, yurtiçi / yurtdışı kurum ve kuruluşlar, bankalar ve diğer üçüncü kişiler) aktarabilmektedir. Bu kapsamda eğitim faaliyetleri kapsamında elde edilen kişisel verilerin bir kısmı denetim, faaliyetlerin organizasyonu ve geliştirilmesi veya verilen hizmetlerin işleyişinin sağlanması maksadıyla üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Kişisel verileriniz elektronik ortamlarda toplanmakta ve burada sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. Ayrıca web sitesi ziyaretinde tarayıcı çerezleriniz toplanmaktadır. Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman Kanun’un 11. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan şirketimize veya doğrudan eğitime başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz:

Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme. Eğitime veya şirkete veri sahibinden gelecek yukarıda yer alan talepleri içen yazılı başvurulara 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilerek gerekli işlemlerin yapılması sağlanacaktır. Başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınacak karar ile bir ücret tarifesi yayınlamadığı sürece ücretsiz olarak yapılacaktır. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 5,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir. 

Veri sahibi katılımcılarımız yukarıda yazılı haklarını şirketin kvkk@pythonogren.com mail e- posta adresine ‘Veri Sahibi Tarafından Hakkın Kullanılması’ başlığı ile gönderecekleri mailler ile kullanabileceklerdir. Katılımcılarımızın şirketimize iletilen işbu talepleri 30 (otuz) günlük süre içerisinde değerlendirilip sonuçlandırılarak veri sahibine bilgi verilecektir.